POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI

THO.EU

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych podczas korzystania z Aplikacji.

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Aplikacji ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków Użytkowników. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Aplikacji plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji.pl jest THE HOME OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do doręczeń: Aleja Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879987; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł; NIP 5833418418, REGON 387988595, adres poczty elektronicznej: office@tho.eu – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Aplikacji.
 3. Dane osobowe w Aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 4. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Aplikacja) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych w Aplikacji przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3) CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez daną Użytkownika w Aplikacji.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Aplikacji w następujących celach, na podstawach oraz
  w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Utworzenie oraz prowadzenia Konta w Aplikacji, a także korzystanie z innych Usług Elektronicznych Aplikacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z Usług Elektronicznych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Korzystanie z Aplikacji i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Aplikacji

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Aplikacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Aplikacji celem poprawy funkcjonowania Aplikacji

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

4) ODBIORCY DANYCH W APLIKACJI

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. podmiot obsługujący płatności, dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony, a w razie braku właściwej decyzji potwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tego państwa, przynajmniej na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – zgodnie z Rozporządzeniem RODO, a osoba, której dane dotyczą, ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Aplikacji (w szczególności dostawcy oprogramowania do prowadzenia Aplikacji, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

6) PLIKI COOKIES I NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 1. Pliki Cookies dostępne są na stronie informacyjnej Aplikacji pod adresem http://tho.eu/.

 2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Aplikację (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Aplikację). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 3. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Aplikację, można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

 • własne (tworzone przez Aplikację) oraz
 • należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
 • sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się z Aplikacji lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz
 • stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
 • niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji),
 • funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Aplikacji do preferencji osoby odwiedzającej),
 • analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania z Aplikacji),
 • marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej Aplikację w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od Aplikacji, takich jak portale społecznościowe)
 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Aplikacji w następujących konkretnych celach:

Cele stosowania plików Cookies w Aplikacji

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Aplikacji (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości Aplikacji w do indywidualnych preferencji danej osoby (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu) oraz optymalizacji korzystania Aplikacji (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Aplikacji (pliki Cookies wydajnościowe i analityczne)

remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

 1. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez Aplikację, jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:

W przeglądarce Firefox:

W przeglądarce Internet Explorer

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:

W przeglądarce Safari:

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie:

1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Aplikacji.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Aplikację – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
  6. w przeglądarce Microsoft Edge
 3. Administrator może korzystać w Aplikacji z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Aplikacji. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Aplikacją i analizie ruchu w Aplikacji. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Aplikacji gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Aplikację oraz sposób ich zachowania na stronie Aplikacji, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 4. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Aplikacji – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 5. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Aplikacji z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Irelantd Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób korzystających z Aplikacji (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

7) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplikacji

PRIVACY POLICY

This Policy applies to cookies and to the websites operated by The Home Office LLC with registered office in Gdansk, ul. Trakt Św. Wojciecha 237, 80-017 Gdańsk, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court Gdańsk-Północ in Gdansk, VII Commercial Division of the National Court Register under KRS no.: 0000879987, holding NIP: 5833418418 and REGON: 387988595 (hereinafter: „THO”).

I. Cookies.

Cookie files is a small text file sent by a website when a web address is called up in the browser. Cookies are IT data, in particular text files, which are stored on the final device (computer, laptop, smartphone) used for browsing the Websites by the person entering a website address in the browser (hereinafter: „User”). Cookies contain information necessary for the proper functioning of the Websites and enable remembering the User’s preferences, personalising the Websites in terms of content displayed and adjusting advertisements. Cookies usually contain the name of the website they come from, the time they are stored on the end device and a unique number. The information contained in cookies allows the information contained in them to be read only by the website with which they were created. The entity placing cookie files on the website User’s end device and accessing them is THO.

II. Types of cookies used by THO.

THO uses two types of cookies on its websites:

 1. session cookies – temporary files which are stored in the User’s terminal equipment until leaving the Website or switching off the software (web browser);
 2. „Persistent” cookies – „permanent” files that are stored in the User’s terminal equipment for the time specified in the parameters of cookies or until they are deleted by the User. This type of file allows information to be transferred to a server each time a website is visited.

THO informs that the websites do not automatically collect any information about Users, with the exception of information contained in cookies.

III. The purpose of using cookies.

Cookies are used on websites in order to measure the activity of the Users and to adapt the content of the website to the individual preferences of the User, by identifying the end device, in order to correctly display the content of the website. THO also uses cookies to adapt and improve the way the websites work, as well as to measure the effectiveness of the actions carried out. Cookies also allow THO to study the Users’ preferences and thus constantly improve the quality of the services provided. The websites may use cookies with the following functions:

 1. cookies that enable the use of services available on the Websites, e.g. cookies used for services that require User authentication;
 2. cookies used for security purposes, e.g. used to detect misuse of authentication on the Websites;
 3. cookies that make it possible to collect information on how the Websites are used;
 4. cookies that enable automatic application of settings selected by the User and personalisation of the User’s interface (e.g. with respect to the chosen language or region of origin of the User, font size, website layout etc.) during subsequent use of the Website;
 5. cookies that make it possible to provide users with advertising content more suited to their interests.

THO informs that cookies will not be used to contact the User by phone, e-mail or post.

IV. External websites.

External websites, to which the website may link, may also use other cookies than those mentioned above, including in particular cookies which enable logging in and delivery of advertisements corresponding to the User’s preferences and behaviour.

V. User consent to the use of cookies.

THO informs that the software used to browse the website (web browser such as Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.) by default allows the storage of cookies on the User’s terminal device. Website users may change their cookie settings at any time by changing the settings of their web browser on their terminal equipment. These settings can be changed in particular in a way allowing to block the automatic handling of cookies in the web browser’s settings or inform on their placement in the User’s final device each time. Detailed information on the possibility and methods of using cookies is available in the software settings of the web browser used by the User. Cookies placed on the User’s end device can also be used by THO contractors cooperating with THO.

VI. Consent management platform (CMP).

THO uses a Consent Management Platform („CMP”). You can view the CMP and access your cookie settings at ….. The platform allows you to modify the consents given to the extent that cookies are not necessary for THO to provide its services.