REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

APLIKACJI THO

Dziękujemy za zainteresowanie naszą aplikacją mobilną (dalej jako: „Aplikacja”, „Aplikacja Tho.eu”) dostępną do pobrania na urządzeniach z systemem operacyjnym IOS lub Android.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji Tho.eu, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Aplikacji. Aplikacja Tho.eu chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. Korzystanie z Aplikacji Tho.eu możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych poniżej.

Formuła niniejszego dokumentu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Aplikacji Tho.eu, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Właściciel Aplikacji Tho.eu

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Aplikacji Tho.eu jest THE HOME OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do doręczeń: Trakt Św. Wojciecha 237, 80-017 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879987; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł; NIP 5833418418, REGON 387988595, adres poczty elektronicznej: office@tho.eu (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca/Administrator prowadzi Aplikację Tho.eu oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych oraz innych funkcjonalności Aplikacji zgodnie z informacjami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. Obok Usługodawcy w Aplikacji występują również Użytkownicy, będący samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. mogą za pomocą Aplikacji korzystać z dostarczanych Usług Elektronicznych oraz pozostałych funkcjonalności Aplikacji na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Aplikacji Tho.eu, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (albo Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. APLIKACJA THO.EU, APLIKACJA – aplikacja mobilna, oprogramowanie wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z niego.
  2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Aplikacji Tho.eu nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji Tho.eu, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o działaniach Użytkownika podejmowanych w ramach Aplikacji.
  5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  6. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Aplikacji Tho.eu jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji Tho.eu.
  8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji Tho.eu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  9. USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – THE HOME OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do doręczeń: Trakt Św. Wojciecha 237, 80-017 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879987; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł; NIP 5833418418, REGON 387988595, adres poczty elektronicznej: office@tho.eu, numer telefonu kontaktowego: 500528001.
  10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  11. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI THO.EU

 1. Aplikacja służy do przeglądania coworkingów na terenie Polski.
 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji Tho.eu zgodnie z jej tematyką, przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownikowi zakazuje się podejmowania działań, których celem lub skutkiem jest zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Aplikacji albo wyrządzenie szkód po stronie Usługodawcy i jego kontrahentów.
 3. Usługodawca odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie Aplikacji Tho.eu, Usług Elektronicznych oraz pozostałych jej funkcjonalności. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Aplikacji było zrozumiałe i przejrzyste, jednak nie może zagwarantować, że każdy będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Aplikację albo że okaże się ona przydatna dla oczekiwanych przez niego zastosowań innych niż te, które Usługodawca wyraźnie określił w Regulaminie. Usługodawca udostępnia Aplikację Tho.eu w formie, w jakiej została ona dostarczona i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jej użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie ma na celu wyłączać ani ograniczać odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumentów (albo Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Korzystanie z Aplikacji Tho.eu wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dlatego w celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca dbanie o bieżącą aktualizację systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego oraz pozostałych zabezpieczeń swojego urządzenia końcowego.

3) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI THO.EU

 1. Koszty transmisji danych podczas korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie.
 2. Użytkownik może bezpłatnie korzystać z przeglądania wszystkich coworkingów w niej zawartych.
 3. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez usunięcie Konta.

4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI

 1. Korzystać z Aplikacji Tho.eu na warunkach wskazanych w Regulaminie może Użytkownik. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji, Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz w ramach komunikatów, objaśnień i informacji kontekstowych wyświetlanych w samej Aplikacji.
 2. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania aktywnego Konta.
 3. Użytkownik może przeglądać wszystkie coworkingi.
 4. Użytkownik ma dostęp do następujących funkcjonalności Aplikacji:
  1. zakładanie i usuwanie konta;

5) KORZYSTANIE Z KONTA

 1. Użytkownik samodzielnie zakłada konto.
 2. Użytkownik samodzielnie usuwa konto.

6) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: office@tho.eu) za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji Tho.eu oraz zasięgnąć pomocy technicznej. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na wstępie Regulaminu.

7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI THO.EU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Aplikacji Tho.eu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji można złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej na adres: office@tho.eu lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w odpowiedniej zakładce Aplikacji.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji Tho.eu oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji oraz możliwość korzystania z jej Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
  o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia. Komunikaty na ten temat publikowane są na stronie internetowej Aplikacji pod adresem: https://tho.eu
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe w szczególności aby planowane były na pory o mniejszym natężeniu ruchu w Aplikacji (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

9) LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI THO.EU

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji Tho.eu jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
 2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Korzystający z Aplikacji nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Korzystający z Aplikacji zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Korzystającemu z Aplikacji udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i tematyką, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób i podmiotów trzecich.
 4. W ramach udzielonej licencji Korzystający z Aplikacji jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego
  a także odtwarzanie, stosowanie i wyświetlanie Aplikacji w zakresie niezbędnym do korzystania ze wszystkich funkcjonalności i zasobów Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i tematyką oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek przez czas nieokreślony.
 5. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Korzystający z Aplikacji nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Aplikacji, w tym najmu i użyczenia Aplikacji lub jej kopii w jakiejkolwiek formie; (2) sublicencjonowania Aplikacji (w tym udzielania innym osobom dostępu do korzystania z Aplikacji); (3) wprowadzania Aplikacji do obrotu, w tym użyczenia lub najmu; oraz (4) ingerencji w kod źródłowy i strukturę Aplikacji (w tym dokonywania opracowań Aplikacji oraz rozpowszechniania, sublicencjonowania lub wprowadzania do obrotu tych opracowań w jakiejkolwiek formie).
 6. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Językiem komunikacji Usługodawcy z Użytkownikiem jest język polski.
 2. Zmiany Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
  3. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu.
  4. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa o Prawach Konsumenta; Prawo Autorskie oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do korzystania z naszej Aplikacji,

Administrator Aplikacji Tho.eu